Regulamin Portalu BAZA CNC

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu Inchoicent Robert Wyszyński, ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13, 41-219 Sosnowiec, NIP:6291907528, REGON 24303753, który prowadzi platformę internetową www.bazacnc.pl za pośrednictwem którego świadczone są usługi związane z tematyką CAD/CAM i CNC.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Partnerów, Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.bazacnc.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje

 1. Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany, ciągły i korzysta z usług Portalu.
 2. UsługodawcaInchoicent Robert Wyszyński, ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13, 41-219 Sosnowiec, NIP:6291907528, REGON 24303753, administrujący Portal www.bazacnc.pl.
 3. Portalwww.bazacnc.pl.
 4. Panel Użytkownika – zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Użytkownika na łamach portalu.
 5. Baza firm – internetowa baza danych w której prezentowane są firmy Użytkowników z oznaczeniem branży w której Użytkownik prowadzi działalność wraz z prezentacją multimedialną.
 6. Baza wiedzy -internetowa baza danych w której prezentowane są materiały dotyczące działalności w branży CAD/CAM i CNC.
 7. Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.
 8. Giełda – usługa dostępna na łamach Portalu mająca na celu wymianę produktów i usług pomiędzy Użytkownikami i/lub dodanie ofert pracy.
 9. Ogłoszenie -wszelkie informacje o produkcie/usłudze/miejscu pracy, udostępniane i redagowane bezpośrednio i w sposób dobrowolny przez zarejestrowanych Użytkowników.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem www.bazacnc.pl stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu

 1. Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
  podanie swojego loginu, adresu e-mail oraz hasła wraz z określeniem czy rejestruje się jako przedsiębiorca lub osoba fizyczna; Logowanie się w systemie następuje poprzez podanie loginu oraz hasła.
 2. Po założeniu Panelu Klienta, Użytkownik ma możliwość m.in:
  • Reklamowania się na  łamach Portalu;
  • Publikowania ogłoszeń;
  • Dodawanie materiałów do Bazy Wiedzy;
  • Uczestniczenia w Giełdzie;
  • Dodawanie i wyszukiwanie ogłoszeń o prace;
  • zmiany swoich
  • zmiany swojego
  • edycji profilu;
  • usunięcia konta.
 3. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 5. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

V Zakres usług Portalu

 1. Portal daje Użytkownikowi możliwość skorzystania m.in. z funkcjonalności:
  • Dodania firmy do Bazy Firm;
  • Dodania ogłoszenia;
  • Dodawanie materiałów do Bazy
  • Uczestnictwa w Giełdzie;
  • Dodawanie i wyszukiwanie ogłoszeń o prace.
 2. Użytkownik przystępujący do usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Portalu oraz kontaktując się z Administratorem Portalu.
 3. Użytkownik, który przystąpił do Bazy Firm za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z konsultantem ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zostanie przesłany jako załącznik na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Użytkownik zostaje wpisany do Bazy firm.
 5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Produktu/Usługi/Stanowiska pracy, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w 
 6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach działalności Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

VI Prawa Własności Intelektualnej

 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 2. Użytkownik, który wprowadza dane do Bazy Firm, wyraża zgodę na umieszczenie logo na łamach Portalu oraz oświadcza że, posiada do logo pełne prawa.
 3. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.
 4. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora Portalu do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych w Bazie Wiedzy.
 5. Wyłączne prawa autorskie do zawartości Portalu należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

VII Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z usług Portalu w sposób dobrowolny.
 2. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie danych swojego przedsiębiorstwa do Bazy firm.
 4. Zakazane jest umieszczanie treści/Ogłoszeń:
  • niosących treści bezprawne;
  • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  • fałszywych lub mylących;
  • naruszających  prawa osób trzecich;
  • rozpowszechniających spam;
  • zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www….,
  • wirusów czy innych technologii działających na szkodę Usługodawcy i Użytkowników.
 5. Użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów Ogłoszenia podczas jego emisji. Wprowadzenie zmian w związku z dokonaną modyfikacją parametrów nie może dotyczyć elementów istotnych umowy ( ceny, rodzaju przedmiotu/usługi) oraz wprowadzać Użytkownika w błąd.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań określonych w treści Ogłoszenia lub na Giełdzie, chyba że nastąpiło to wskutek Siły wyższej lub z przyczyn  nie leżących w gestii Użytkownika.
 7. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email: kontakt@bazacnc.pl
 9. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VIII Prawa i Obowiązku Usługodawcy

 1. Administrator portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.bazacnc.pl o każdej porze.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikom promować swoją markę, poszerzać wiedzę oraz dodawać ogłoszenia.
 3. Usługodawca ma możliwość zablokowania Panelu Użytkownika,
  w przypadkach:

  • uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Usługodawcy;
  • po powzięciu przez Administratora portalu wiarygodnej informacji o podaniu
   przez Użytkownika informacji niezgodnej z prawdą lub złamaniu praw własności intelektualnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób i skutki wykorzystania pobranych na łamach Portalu informacji
   przez Użytkownika;
  • prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników;
  • zobowiązania Użytkownika wynikające z treści umieszczonych przez niego w Ogłoszeniach lub na Giełdzie;
  • za jakość , bezpieczeństwo, legalność Produktów/Usług;
  • z tytułu rękojmi, gwarancji;
  • zobowiązań majątkowych wynikających z dokonania zakupu produktu/usługi pochodzących z ogłoszenia.
  • Praw i obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy;
  • celowe wprowadzanie w błąd w przekazywanych treściach przez Użytkowników na łamach Portalu
 5. Administrator ma możliwość usunięcia każdej treści wprowadzonej przez Użytkownika w Portalu po uprzednim  wezwaniu  go do samodzielnej modyfikacji, jeżeli  narusza ona Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne. Przyczyną usunięcia treści może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez inne podmioty korzystające z Portalu. Jeżeli Administrator Portalu podejmie decyzję o usunięciu treści prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
 6. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.
 8. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 9. W przypadku, gdy Usługodawca wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

IX Płatności

 1. Szczegółowy zakres ceny usług odpłatnych znajduję się w Cenniku dostępnym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem korzystania z usług Portalu
  dokonując przelewu bankowym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
 4. Użytkownik odpowiada za dostarczenie Usługodawcy prawidłowych danych rozliczeniowych i kontaktowych. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług, jeśli przekroczony został termin płatności.

X Ceny

 1. Ceny Pakietów podawane są w polskich złotych i są cenami NETTO. Koszty wykonania płatności doliczane są do ceny wybranego pakietu i ponosi je Użytkownik.
 2. Ceny podawane w Cenniku są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przystąpienia do korzystania z usługi świadczonej  przez Usługodawcę.

XI Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila pod adres dostępny na stronie Portalu lub podając poniższe informacje w innej formie:
  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas,  który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 2. Powyższe informacje Użytkownik może podać wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Portal  rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować
  lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Ucżytkownika adres
  e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XII Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal (rezygnacja z konta Użytkownika, wpisu w Bazie firm w Portalu) po upływie roku od opłacenia abonamentu. Jeżeli Użytkownik nie wykaże woli przedłużenia usługi ma możliwość wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za 30 dniowym wypowiedzeniem bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn, przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 2. Portal ma możliwość wypowiedzenia świadczenia usług drogą elektroniczną za 30 dniowym wypowiedzeniem, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 3. W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Portal zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
 4. Portal może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu bądź przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.
 5. Po skutecznym wypowiedzeniu usług Użytkownik traci prawo do posługiwania się Certyfikatem „Bezpieczny Konsument”.

XIII Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.bazacnc.pl.
 2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 5. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: